IS Plinti - IS PT

     

Single Image

 

     

IS Plinti eshte programi i dedikuar analizes se themeleve siperfaqesore, projekti i te cileve mund te jete ne kushtet e plinteve ne terren sipas Winkler, te izoluar ose ne grup, te lidhur me trare drejtkendore ose ne forme T-je mbrapsht.

 

Inputi i te dhenave mund te arrihet ne menyre numerike, me ane te disa skedave ose ne menyre grafike duke i "terhequr".

Format gjeometrike te plintit te analizueshme me IS Plinti jane te ndryshme. Behet dallimi mes magronit (mase betoni me perqindje te vogel cementoje) te armuar dhe jo dhe sipas kesaj zgjedhjeje, presionet mbi terren do jene te llogaritura ne ekstremitetet e magronit, ne rastin e pare (duke i verifikuar ne perkulje), perndryshe konsiderohet zonat e derivuara nga punzonamento 45° nga magroni.

 

Eshte e mundur definimi i shtyllave rrethore ne beton armuar, duke dhene karakteristikat kryesore te gjeometrise dhe armatures. Pas analizes vizualizohen aksionet vepruese mbi koken e secilit, te llogaritura ne hipotezen e pllakes lidhese plotesisht te ngurte.

Mund te konsiderojme per me teper, koken e shtyllave te incernieruara ne themelin e murit, ne vend qe te jene te fiksuara, hipoteze shpesh e vlefshme per mikro shtyllat.

 

Eshte e mundur te definojme shtyllat kuadrate, drejtkendore dhe rrethore, te cdo forme dhe te cdo pozicioni ne raport me planin e plintit. Epiqendrat e kolonave jane te konsideruara si pika te aplikimit te ngarkesave.

 

Mund te konsiderohet prezenca e “gotes” duke e verifikuar sipas normave CNR 10025/84:
- verifikimi i mureve te pusit terthor planit te aksioneve
- verifikimi i mureve te pusit paralel planit te aksioneve
- verifikimi perkules i pjeses se siperme te mureve te pusit
- verifikim sipas terheqjes te "kolonave".

Eshte e mundur te shtojme ngarkesen e muraturave perimetrale mbi “gotat”.

 

Kemi disa lloje kushtesh ngarkesash: ngarkesat vertikale, horizontale dhe momentet perthyese. Kushtet e grupuara dhe te analizuara japin kombinimin e peshave. Aksionet vepruese mbi plintet vijne direkt nga analiza e zhvilluar me DOLMEN. Verifikimet kryhen per cdo kombinim peshash.

 

Stratigrafia e themelit mund te percaktohet per cdo plint, duke e menaxhuar per zonat kompetente ose per plintet veprues. Me ane te provave S.P.T dhe C.P.T, mund te karakterizojme cdo zone duke llogaritur cedimentet afatshkurter dhe afatgjate.

 

Eshte e mundur te definosh apriori, per plintet dhe traret lidhes qe verifikohen sipas sizmes, nje skeme armature tipike.

 

Perpara analizes kryhet nje kontroll komplet te te dhenave dhe senjalohen papershtatshmerite eventuale. Rezultatet e nxjerra kane te bejne me:
- kapacitetin mbajtes te cdo plinti
- verifikimin sipas rreshqitjes
- shperndarjen e aksioneve te te gjithe pjeseve qe perbehen themelet
- projektimin dhe verifikimin e armaturave te gjithe elementeve prezente, sipas metodes se tensioneve te pranueshme ose gjendjeve limite.

Single Image
 

 

Single Image
 

 

Single Image
 

 

Single Image
 

 

Single Image

 

Ashtu si plani gjeneral edhe planet e armaturave te cdo plinti mund te eksportohen ne Dolmen Plan dhe ne dxf.
Nje vizualizues na lejon te shikojme plintin dhe themelet e plota ne 3D duke e lejuar perdoruesin te kryeje nje verifikim viziv te pozicionimit dhe permasave reale te armaturave.
Eshte e mundur te vizualizosh te gjitha rezultatet e analizave dhe te printosh cdo qe shihet.
Raporti final dhe komplet na tregon te gjitha te dhenat e projektit, zgjdhjet tona dhe rezultatet e verifikimeve me planet e armaturave per cdo tipologjie plinti te projektuar. Ky raport mund te krijohet ne formatin rtf, html, doc dhe txt.
Cdo grafik dhe raporti mund te stampohen mbi dispozitive te menaxhuar nga Windows.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDM DOLMEN e omnia IS srl - P. IVA 06965140012 - Via Drovetti 9F, 10138 Torino ITALY

Tel.: +39 011 4470755 - Fax: +39 011 4348458 - mail: dolmen@cdmdolmen.it

Na ndiq ne:

Guarda i nostri video su YouTube