IS Paratie - IS PF

     

Single Image

     

IS Paratie eshte nje program ekstremisht fleksibel per te projektuar struktura mbajtese per te cilat nderveprimi terren-strukture analizohet ne nje fushe jo lineare me histerezi (nuk varet vetem nga vlerat e atij momenti por edhe te momenteve te meparshme) duke marre parasysh deformimet e pjeses se jashtme.

 

Modeli bazohet ne hipotezen qe nderveprimi mes terrenit dhe struktures mund te skematizohet me nje seri elementesh te bute horizontale te vecanta qe perfaqesojne reaksionin qe terreni ka kundrejt levizjeve te struktures. Per kete fakt, nderveprimi eshte i pershkruar nga nje raport i pergjithshem midis spostimit horizontal y dhe reaksionit p te terrenit ne nje pike te caktuar. Per te pershkruar kete raport merret ne konsiderim nje ligj elastik plotesisht plastik, duke pranuar nje variacion linear te reaksionit ne funksion te zhvendosjeve me limitin inferior te gjetur nga vlera e shtyses aktive, qe korrispondon me dekomprimin maksimal te terrenit, dhe limiti superior eshte korrispondent i vleres se rezistences pasive.

 

Seksioni i paraties mund te jete cfaredo, perdoruesi mund ta gjeje nga nje databaze e bollshme te formave standart, nga profilari komplet prej celiku, ose mund te perdore funksionin qe krijon automatikisht seksionin e mikroshtylles ose te mikroshtyllave te pozicionuara quincunx (nr 5 ne domino) ose mund ti vizatoje dhe personalizoje me modulin “Sezione utente”. Is Paratie na lejon te kemi progresiva ne lartesine e shtyllave, te cilave mund ti asocosh seksione te ndryshme, per te skematizuar nje shtrese toke.

 

Llogaritjet dhe verifikimet mund te zhvillohen sipas metodes se gjendjeve te fundit limite dhe tensioneve te pranueshme, ne rastin e pare jane aplikuar automatikisht koeficentet e sigurise te parashikuar nga NTC 2008 sipas qasjes se zgjedhur ose ne prezence te sizmes.
Llogaritja e forces sizmike eshte kryer ne akord me NTC 2008, me Urdherin 3274 ose me D.M 16/01/1996; efekti i sizmes mund te konsiderohet si nje force e perqendruar ose e shperndare, ne kete rastin e dyte eshte e percaktueshme fasha e trupit te paratise ku veprohet.

 

IS Paratie na lejon te percaktojme historine e ndertimit te vepres duke e ndare ne hapat kohore qe mund te perfaqesojne: kushti fillestar gjeostatik, kuotat e germimeve, pozicionimi i shufrave, puntone dhe kufizime te shtyra, paraqitja e terreneve me uje, modifikimet e stratigrafise, ne nivelet e terreneve me uje dhe ngarkesave. Programi na lejon, ne fakt, te fusim puntonet e shtyre, incernieruar ose inkastruar tek paratiet, shufrat, me definimin e skedave teknike pershkruese dhe verifikimin e e bulbos me qasjen e Bustamante dhe Doix, dhe te verifikoje traret bashkues te testatave. Kemi edhe mundesine te definojme kufizimet e jashtme, relative per sa i perket konfigurimit fillestar te pa deformuar, posticipuar relativ per stepin e zgjedhur dhe te posticipuar per cedimentin e metejshem te shtypur.

 

Peshat jane te aplikueshme ne terren dhe ne elementet strukturale me hapat relative te futjes dhe heqjes. IS Paratie kryen nje llogaritje te cedimenteve ne rrjedhen e siperme te paratise duke perdorur metoden e korrelimit me spostimet horizontale te vete vepres.

 

Programi kryen verifikime ne perkulje te gjithe elementeve strukturale dhe verifikimin ne prerje per seksionet ne beton armuar ne gjendjet e fundit limite.

 

IS Paratie krijon automatikisht plane qe perfaqesojne paketimin e aksioneve dhe shtytjen horizontale te terrenit ndaj paratise, te gjtha ne faza te ndryshme, na lejon redaktimin automatik te nje raporti final, shume te kompletuar, ne formatin html, doc ose ne formatin txt.

Single Image
 

 

 

Single Image
 

 

 

Single Image
 

 

 

Single Image
 

 

 

Single Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDM DOLMEN e omnia IS srl - P. IVA 06965140012 - Via Drovetti 9F, 10138 Torino ITALY

Tel.: +39 011 4470755 - Fax: +39 011 4348458 - mail: dolmen@cdmdolmen.it

Na ndiq ne:

Guarda i nostri video su YouTube