IS GeoRocce - IS GR

     

Single Image

 

 

IS GeoRocce eshte pogrami qe klasifikon cilesine e masave shkembore duke perdorur teorite me te perhapura ne fushen gjeo-mekanike. Na lejon, nder te tjera, inputin dhe vizualizimin e bashkimeve dhe poleve te nderprerjeve prezente ne frontin shkembor, duke na ndihmuar ne analizen e qendrueshmerise.

Per percaktimin e cilesise se frontit jane perdorur:

Klasifikimi i Bieniawski (1976) – Metoda RMR (Rock Mass Rating): mban parasysh 5 parametra relative te gjendjes se shkembit dhe te nje treguesi korrigjues.

Klasifikimi i Bieniawski (1989) – Metoda RMR: na lejon te perfitojme parametrat karakteristike te mases: kohezionin, kendin e ferkimit dhe modulin e deformimit.

Klasifikimi i Barton (Qsystem 1974) – Metoda Q (Qualità): eshte bazuar ne analizen e 200 rasteve reale. Treguesi Q vleresohet me ane te parametrave: RQD, Jr, JW, Jn, Ja, SRF.

Metoda GSI (Geological Strength Index): definimi i indexit GSI sjell vleresimin e parametrave te nevojshem per te percaktuar treguesin RMR.

Klasifikimi i Deere (1964) – Metoda RQD (Rock Quality Designaton): bazohet ne vleresimin e R.Q.D te percaktuar si perqindja e rekuperimit te kampioneve nga shkembinjte.

Klasifikimi i Wickam (1972) – Metoda RSR (Rock Structure Rating): perben sistemin e pare te klasifikimit komplet te shfaqur ne letersine teknike. Bazohet ne vleresimin e treguesit R.S.R.

Klasifikimi i Romana (1985) – Metoda SMR (Slope Mass Rating): eshte nje variant i klasifikimit te Bieniawsky. Perdoret per vleresimin e qendrueshmerise se mureve shkembore.

Klasifikimi i Jasarevic dhe Kovacevic, “n – RMRc”: metoda na rikthen Kohezionin, Kendin e Ferkimit dhe Modulin Elastik.

Klasifikimi i Robertson; "SRMR": metoda, e aplikueshme vetem per qendrushemerine e shpateve te shkembinjve, eshte e derivuar nga RMR.

 

Per te perdorur programin, perdoruesi duhet te njihet me parametrat (rezistencen shtypese ne nje aks, RQD, ndarjet, vrazhdesine etj) e nevojshem per llogaritjen e treguesit te perzgjedhur, qe do percaktoje cilesine e mases shkembore. Per te aplikuar metodologjite e mesiperme te klasifikimit, profesionisti duhet te kete rezultatet e laboratorit dhe te dhenave gjeologjike te derivuar nga vendi konkret.

Nje aplikim i metejshem i programit konsiston ne mundesine te vendosesh bashkimet e nderprejeve, ne koordinate Dip dhe Dip-direction, dhe ti prezantosh ne nje stereograme polare. Futja e ketyre te dhenave mund te behet vecmas ose me kopien nga Excel; ne cdo moment mund te eliminohet ose modifikohet cdo e dhene.
Ne kohe reale eshte e pranishme ne ikonen e mouse, vlera e dip dhe dip-direction e pikes se interesuar.
Programi llogarit perqindjen e dendesise se poleve duke vizualizuar, me ane te nje grade ngjyrosese, zonat me vlerat e njejta.

IS GeoRocce propozon testin e Markland per te evidenciuar planet e paqendrushme potenciale te nje fronti shkembor. Ne baze te orientimit te nderprerjeve dhe kendit te ferkimit mesatar, kemi nje vleresim te qendrueshmerise te pykes.

 

IS GeoRocce kryen analizen e qendrueshmerise planare ne funksion me nderprejtet e pranishme dhe te frontit shkembor. Programi vlereson faktoret e sigurise ne baze te situatave rreshqitese potenciale.

IS GeoRocce kryen llogaritjen e stabilitetit te pykes ne shkemb. Ne rastin e nje solidi potencialisht te paqendrueshem, formuar nga prerja e planeve te nderpreres dhe frontit, nuk bie ne hipotezen e kinematizmit planar te merret ne llogari mundesia e rreshqitjes pergjate bazes se pykes. Programi llogarit, duke perdorur metoden e thjeshtuar dhe ate komplete, faktorin e sigurise sipas metodes se limitit te ekuilibrit. Metoda komplete ka ndermend terheqjen, i lejon te fuse perforcimet dhe te varioje sipas deshires nivelin e rrahjes hidraulike ne anen e perparme. Nderfaqja e re 3D na lejon te kryejme verifikimet e qendrueshmerise 3D te mases shkembore dhe ne sistemin operativ Windows 7 dhe Windows 8. Per qendrueshmerine planare si dhe per ate 3D programi vlereson automatikisht aksionin sizmik sipas normatives se NTC 08.
Si ne rastin e kinematizmit polar dhe ne rastin e kinematizmit 3D programi llogarit automatikisht forcen sizmike te aplikuar sipas te dhenave te vendit real (sipas NTC 08). LLogaritja rikthen faktorin e sigurise ne mungese te sizmes dhe ne prezence te sizmes, ne kete rast si me forcen sizmike te aplikuar nga lart si me forcen sizmike te aplikuar drejt anes se poshtme.

Single Image

 

 

Single Image

 

 

Single Image

 

 

Single Image

 

 

Single Image

 

 

Single Image

 

IS GeoRocce propozon metoden Lumped Mass per analizen e renies se masave pergjate shpateve duke na lejuar dimensionimin e barrierave parandaluese.br> Njehere qe kemi percaktuar tipin e terrenit te mundshem, pas krijimit te profilit dhe percaktimit ne cdo pjese te tipit te terrenit nga i cili eshte perbere, te percaktuara karakteristikat gjeometrike – kinematike te mases dhe pozicionimit te barrierave, behet analiza komplete.
Ne kete pike do jene te dukshme grafikisht, trajektoret e mundshme te masave dhe do mund te evidenciohet trajektoria mesatare, shpejtesia dhe energjia e impaktit te kesaj te fundit.

Programi na lejon te fusim nje pershkrim te vendit real dhe me riferimentet e pergjithshme, behen pjese integrante e raportit final te plotesuar ne formatin html, te hapur me Word®.
Ky raport komplet, radhit te gjitha zgjidhjet e perdoruesit per ate qe i perket klasifikimeve, na risjell stereogramat polare te fituara, koordinatat e bashkimeve dhe cdo gje qe derivon nga testi Markland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDM DOLMEN e omnia IS srl - P. IVA 06965140012 - Via Drovetti 9F, 10138 Torino ITALY

Tel.: +39 011 4470755 - Fax: +39 011 4348458 - mail: dolmen@cdmdolmen.it

Na ndiq ne:

Guarda i nostri video su YouTube