IS Fuoco - IS FC

     

Relazione di calcolo in inglese

IS Fuoco eshte nje program per projektimin dhe verifikimin e seksioneve ne kushtet e zjarrit. Programi kryen verifikimet REI te elementeve ne beton armuar, beton armuar prekompresuar dhe ne celik ne kushtet e zjarrit sipas Eurokodeve dhe NTC 08. Analiza termike e seksionit qe ka te beje me nje ngarkese zjarri behet me metoden e elementeve te fundshem me tre dhe kater nyje dhe kerkon integrimin ne te gjithe dominion dhe kohen te ekuacionit te Fourier. Paraqitja e seksionit eshte e thjeshte dhe intuitive, kjo mund te jete perbere nga nje ose me shume kontorno (siperfaqja e jashtme) dhe mund te ket vrima ose kavitetete te brendshme. Seksioni mund te plotesohet nga nje databaze e bollshme e formave standart ose nga profilari i elementeve prej celiku ose te importohet ne dxf ose te vizatohet me ane te nje cad ne brendesi te programit.

 

Kontornot e paraqitura mund te perbehen nga materiale te ndryshme, strukturale dhe jo, ne kete rastin e fundit mund te zgjedhesh mes ajrit dhe izolanteve. Karakteristikat mekanike dhe termike te materialeve me te perdorura jane te pranishme standart ne program, ne vecanti te betonit, tullave, celikut (per armimet e lehta, armimet nga prekompresioni dhe per profilet) dhe te disa prej izolanteve kryesore. Perdoruesi mund te fuse materiale te reja duke na paraqitur kurbat respektive temperature-kohe dhe sforcime-deformime. Karakteristikat mekanike te materialeve dhe karakteristikat termike jane te menaxhuara ne menyre plotesisht te pavarura qe perdoruesi te kete lirine maksimale te kombinoje karakteristikat e deshiruara.

Karakteristikat e ekspozimit percaktojne kushtet e kontornos per zgjidhjen e ekuacionit te shperndarjes te nxehtesise brenda seksionit. Kushtet e kontornos impostohen fale tipit te ekspozimit, qe percaktojne parametrat e shkembimit termik, dhe zonave te eskpozimit qe lokalizojne flukset ne kontornon e seksionit.
Tipet e ndryshme te seksionit te disponueshme permbajne definimin e te gjitha karakteristikave qe influencojne shkembimin termik dhe jane Fuoco Standart, Fuoco da Esterni, Fuoco da Idrocarburi, Vuoti Interni dhe Aria 20 grade. Perdoruesi mund te krijoje tipologjine e tij te ekspozimit. Eshte e mjaftueshme te seleksionohet tipi i ekspozimit te deshiruar dhe ta aplikosh ne nje porcion te kontornos. Meshi krijohet ne menyre plotesisht automatike edhe nese ka seksione komplekse, te formuara nga disa elmente qe kane dimensione dhe forma te ndryshme. Njeher qe paraqiten zonat e ekspozimit dhe ndertohet meshi eshte e mundur te gjenerohen hartat termike per intervale kohesh sipas deshires. Gjate gjenerimit te hartave termike eshte e mundur te vizualizosh progresionin e temperaturave brenda seksionit dhe temperaturen e gazit ne kontakt me muret. Njeher qe gjenerohen hartat termike mund te gjejme vleren e temperatures ne cdo pike.
Verifikimi mekanik i seksionit nen veprimin e zjarrit behet per perkuljen e devijuar, me mundesine per te paraqitur deformimet e shtypura; kjo na lejon analizen e seksioneve te perbera, ose me kavo te prekompresuara. Eshte e mundur te verifikosh seksionet ne perkulje te devijuar ose perkulje te drejte duke llogaritur karakteristikat mekanike mbi bazen e hartave termike te memorizuara. Verifikimet mekanike parashikojne kerkimin e nje situate deformuese dhe tensionale ne funksion te nje treshe aksionesh te dhena.

IS Fuoco eshte ne gjendje te gjeneroje nje raport komplet te analizes sizmike dhe te verifikimit mekanik; ky raport mund te krijohet ne doc, html ose txt.

 

Moduli i korreluar: IS DiagInt eshte nje aplikacion ne gjendje te marre, te vizualizoje dhe te ruaje, ne formatin e diagrameve te nderveprimt, dominion rezistent te nje seksioni struktural te pergjithshem dhe aksionet vepruese mbi te. Na lejon per me teper konsultimin puntual te pikave te dyshuara te llogaritura nga IS Fuoco. Programi eshte ne gjendje te nderfaqesohet me cdo modul tjeter struktural; ne gjendjen aktuale eksporton rezultatet nga IS Fuoco, te arritura per temperatura te ndryshme, dhe i perfaqeson ne 2D ne funksion te aksioneve. Ne kohe reale eshte e mundur te verifikohet nese nje treshe sforcimesh ben ose jo pjese ne nje diagram korrispondent ne kohet e ekspozimit per zjarrin, i dallueshem lehtesisht fale shkalles kromatike dhe treguesve.

Programi ruan ne formatin e mesiperm diagramet e llogaritura dhe askionet dhe lejon eksportimin e imazheve. Se shpejti IS DiagInt do jete i perputhshem edhe me module te tjera strukturale omnia IS.

 

Moduli i korreluar: IS CarInc eshte nje aplikacion qe kryen llogarine e ngarkesave te zjarrit ne respekt te Dekretit 9 Mars 2007 - Performanca e rezistences ndaj zjarrit te ndertimeve ne aktivitetet e kontrolluar nga korpusi kombetar i Zjarrfikesve. Dektreti ne fjale stabilizon kriteret per te determinuar performancat e rezistences ndaj zjarrit qe duhet te kene ndertimet ne aktivitetet qe kontrollohen nga enti i mesiperm, pervec aktiviteteve per te cilat performanca e rezistences ndaj zjarrit jane shprehimisht te caktuara nga rregulla teknike specifike te parandalimit te zjarreve.

Programi permban ne brendesi nje databaze te bollshme, e modifikueshme, ne te cilin jane prezente vlerat e fuqise kalorifike te shume materialeve.

IS CarInc ka parasysh, automatikisht, te gjithe koeficentet e parashikuar nga Normativa dhe perfiton klasat e rezistences ndaj zjarrit te nevojshme per te garantuar nivelin e performances.

 

Modul i korreluar: IS FuocTab kompleton perpunimin analitik per te vleresuar rezistencen ndaj zjarrit te elementeve ndertues te perbere prej betoni armuar, normal dhe te prekompresuar sipas EN 1992-1-2 (Eurokodit 2) qe trajton projektimin struktural kunder zjarrit. Tabelat propozojne kushtet e mjaftueshme per klasifikimin e ementeve ndertues rezistent ndaj zjarrit; vlerat perberese jane rezultat i eksperimenteve dhe perpunimeve numerike qe i riferohen tipologjive ndertuese dhe materialeve me shpesh te perdorur.

Perdorimi i tabelave eshte i lidhur ngushte me klasifikimin e elementeve ndertues per te cilet kerkohet rezistenca ndaj zjarrit ne krahasim me kurben temperature-kohe standarte dhe te aksioneve mekanike te parashikuara ne rast zjarri.

Single Image
 
Single Image
 
Single Image
 
Single Image
 
Single Image
 

 

Single Image
 

 

Single Image
 

 

Single Image 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDM DOLMEN e omnia IS srl - P. IVA 06965140012 - Via Drovetti 9F, 10138 Torino ITALY

Tel.: +39 011 4470755 - Fax: +39 011 4348458 - mail: dolmen@cdmdolmen.it

Na ndiq ne:

Guarda i nostri video su YouTube