LISTA E CMIMEVE (PA TVSH)

 

Modelues CAD 3D i zhvilluar per analizen FEM (metoda e elementeve te fundshem) me analizen statike dhe analizen sizmike te thjeshtuar. Nderfaqe DXF dhe AUTO C.A

CAD 3D STRUTTURA

DW1A

1.300,00

Modelues CAD 3D i zhvilluar per analizen FEM (metoda e elementeve te fundshem) me analizen statike dhe analizen sizmike te thjeshtuar. Nderfaqe DXF dhe AUTO C.A; e limituar ne 500 nyje

CAD 3D STRUTTURA LITE

DW1B

  500,00

CAD i dedikuar per prodhimin e projekteve ekzekutive (zdrukthtari-armatura-grafik kantieri) perfshin procedurat per stimen, listen e armaturave dhe perberjen e projekteve

DOLMEN PLAN

DW4

   400,00

Verifikim i seksioneve prej celiku sipas NTC 2008 dhe C.N.R 10011. Projektimi, verifikimi dhe vizatimi automatik i nyjeve prej celiku (kerkon DW1)
Librari e gjere nyjesh

ACCIAIO

DW5

   900,00

Analize modale e struktures, prodhon automatikisht spektret e nxitimit elastik per ULS (Ultimate Limit State)dhe SLS (Serviceability Limit State)
(kerkon DW1)

ANALISI DINAMICA

DW6

   600,00

Ben pjese e moduleve per verifikimin e elementeve prej celiku, betonit te armuar dhe betonit te armuar te paranderur; mund te perdoret ne menyre te pavarur ose mund ta gjejme te CAD3D Struttura

VERIFICA

SEZIONI

DW7

   250,00

Projektim interaktiv i armaturave per elementet bidimensionale dhe gjenerimin e projekteve ekzekutive per pllaka dhe mure ndares
(kerkon DW1)

PIASTRE

E SETTI

DW8

   800,00

Projekton dhe verifikon elementet e mureve mbajtes me kornize ekuivalente, kryen analizen statike jo lineare dhe permban aplikimin e perforcimeve me fibra polimere (FRP) (kerkon DW1)

MURATURE

PORTANTI

DW12

  800,00

Modul per menaxhimin e trareve mbajtes, te derivuar nga DW1 ose te krijuar nga fillimi. Pozicionimi i armaturave mund te behet automatikisht nga skemat e propozuara ose nga e para

TRAVE

CONTINUA

DW14

   550,00

Konform NTC 2008, interaktiv dhe fleksibel, na lejon projektimin e kolonave shume thjeshte dhe ne nje kohe te shkurter. Pas perfundimit prodhohen skemat e ekzekutivit. (kerkon DW1)

PILASTRI

DW16

   550,00

Gjenerues ekspert dhe automatik i rrjetes per pllaka, i lejon modulit DW8 (pllaka dhe mure ndares) te analizoje nje armature te studiuar posacerisht
(kerkon DW1)

GENERATORE

MESH

DW17

   250,00

Verifikon shufrat e drurit duke konsideruar efektin e kohezgjatjes se peshave dhe vlereson te gjitha paqendrueshmerite e mundshme.
(kerkon DW1)

LEGNO

DW18

   300,00

Analize e themeleve siperfaqesore ne terma te plinteve ne terren sipas Winkler, te izoluar ose ne grup, ne shtylla ose mikro shtylla, te bashkuar nga trare drejtkendore ose ne forme T e mbrapshte

IS PLINTI

IS PT

   350,00

Analize te mureve permbajtes te cfaredolloj forme, me shtylla ose mikro shtylla, me shufra terheqes pasive ose aktive. Te panumerta dhe te modifikueshme skemat e armaturave

IS MURI

IS MC

   480,00

Manual modulesh per analizen e cedimenteve, kapacitet mbajtes ne kushte te drenazhuara dhe jo, analiza e streseve ne kreun e shtyllave e redakton raporte gjeologjike

IS PROGEO

IS PG

   300,00

Projektim i shtyllave themeluese te cfaredolloj shtrese te terrenit dhe seksioni. Mund te zgjedhesh mes shtyllave infise, te triveluara dhe mikroshtyllave, analize e grafikut te levizshmerise

IS PALIFICATE

IS PL

   800,00

Analize gjeoteknike te veprave mbeshtetese fleksibile; analize e nje ose dy elementeve vertikale mbajtes; marredhenie jo lineare terren-strukture; historia e ndertimit dhe hapat e vendosjes se peshave

IS PARATIE

IS PF

1.000,00

Analize e qendrueshmerise se shpateve te terrenit bazuar ne metoden e limitit te ekuilibrit (Bishop, Janbu, Fellenius), eshte e mundur te analizosh me me shume se nje metode njekohesisht

IS GEOPENDII

IS GP

   600,00

Interpretim numerik, prezantim grafik i shtresave te terrenit dhe te rezultateve te provave penetrometrike. Llogaritje e parametrave gjeoteknike sipas metodave te ndryshme

IS GEOSTRATI

IS GS

   250,00

Klasifikim i fronteve shkembore dhe prezantim i nderprerjeve te stereogrameve polare; analize e qendrueshmerise se masave shkembore; analize e renies se masave tokesore

IS GEOROCCE

IS GR

   150,00

Verifikim i rezistences ndaj zjarrit te cfaredo seksioni dhe materiali, nen perkuljen e stresuar e devijuar; vizualizues interaktiv i zonave rezistente. Importon seksione e strese nga DW1, DW14 e IS TP  

IS FUOCO

IS FC

1.200,00

Projektim dhe verifikim i trareve izostatike prej cementoje te armuar te paranderur me kavo te pre-ngjeshur pjeserisht ose totalisht, sipas metodes se gjendjes limite. Eksporton ne IS Fuoco

IS TRAVECAP

IS TP

2.200,00

 

 

KURS STANDART - ne zyrat e CDM DOLMEN (Torino) sipas kalendarit ose fteses

KURS STANDART

DCS

130,00

ne dite

PERSONALIZUAR - ne vendin qe deshironi per temat qe deshironi (me prenotim)

PERSONALIZUAR

DCP

310,00

1/2 dite

PERSONALIZUAR WEB- kurs online me video - konference mbi tema te lira (prenotim)

KURS WEB

DCW

60,00

ne ore

GRUP TE SEMIPERSONALIZUAR - kurs me tema te lira (prenotim)

KURS DINAMIK

DCD

250,00

1/2 dite

 

LISTA E CMIMEVE DHE PAKETAT (PA TVSH)

 

CELIK

ANALIZE STRUKTURALE 3D NE CELIK

- analize statike

- verifikim i shufrave

- verifikim dhe vizatim parametrik i nyjeve strukturale

- analize sizmike e thjeshtuar dhe analize dinamike

- CAD i dedikuar per prodhimim e ekzekutivit

- analize e themeleve siperfaqesore

DOLMEN

Acciaio

DW1A, DW4, DW5,

DW6, IS PT

 2.700,00

DW Acciaio

Keste all

inclusive

DW1A, DW4, DW5,

DW6, IS PT

Keste all inclusive

 710,00

VERSIONE LITE - limituar ne 500 nyje

- vetem analize sizmike e thjeshtuar

- verifikim i shufrave

- verifikim dhe vizatim parametrik i nyjeve strukturale

DW Acciaio

Lite

DW1B, DW4, DW5

 1.440,00

 

 

BETON

ANALIZE STRUKTURALE 3D NE BETON TE ARMUAR

- analize statike, analize sizmike e thjeshtuar

- analize dinamike

- armature e trareve, kolonave, pllakave dhe disqeve

- verifikim i cfaredo seksioni i prengjeshur

- CAD i dedikuar per prodhimin ekzekutivit

- verifikim i mureve mbajtes

- analize e themeleve siperfaqesore

- analize e veprave ne kontakt me terrenin

- druri

DOLMEN CEMENTO ARMATO

+GEOBASE

DW1A, DW4, DW6, DW7, DW8, DW14, DW16, DW17, DW18

IS PT, IS PG, IS MC

 4.650,00

DOLMEN CEMENTO ARMATO

+GEOBASE

Keste all

inclusive

DW1A, DW4, DW6, DW7, DW8, DW14, DW16, DW17, DW18

IS PT, IS PG, IS MC

Keste all inclusive

 1.226,00

VERSIONE LITE - limituar ne 500 nyje

- analize statike e sizmike e thjeshtuar

- themele siperfaqesore

- vetem armature e elementeve monodimensionale

DOLMEN

C.A. Lite

DW1B, DW4, DW7,

DW14, IS PT

 1.640,00

 

 

BETON

CELIK

MURAT.

GJEOT.

ANALIZE STRUKTURALE 3D NE BETON TE ARMUAR, CELIK DHE MURATURA

- analize statike, sizmike e thjeshtuar

- analize dinamike

- armature e trareve, kolonave, pllakave dhe disqeve

- projektim dhe verifikim i mureve mbajtes

- projektim dhe verifikim i nyjve prej celiku

- projektim dhe verifikim i cfaredo seksioni i prengjeshur

- CAD dedikuar per prodhimin e ekzekutivit

- rezistence ndaj zjarrit e elementeve strukturale

- projektim i themeleve siperfaqesore dhe mbi shtylla

- verifikim i mureve mbajtes

- analize e veprave ne kontakt me terrenin

- druri

DOLMEN FULL

DW1A, DW4, DW5, DW6, DW7, DW8, DW12, DW14, DW16, DW17, DW18, IS PT, IS PL, IS PG, IS MC, IS FC

 7.470,00

DOLMEN FULL

Keste all

inclusive

DW1A, DW4, DW5, DW6, DW7, DW8, DW12, DW14, DW16, DW17, DW18, IS PT, IS PL, IS PG, IS MC, IS FC

Keste all inclusive

1.966,00 

 

 

MURAT.

ANALIZE MURATURE VERSIONI LITE

Limituar ne 500 nyje

- modelues CAD 3D i zhvilluar per analizen FEM

- analize statike, sizmike e thjeshtuar dhe pushover

- projektim dhe verifikim i mureve mbajtes

DOLMEN MURATURE

Lite

DW1B, DW12

 1.100,00

 

 

GJEOT.

MODULE STRUKTURALE DHE GJEOTEKNIKE

- analize e platese (strukture themelore)

- projektim i themeleve te thella

- kapacitet mbajtes dhe cedimentet e perforcimeve me shtylla

FONDAZIONI

PROFONDE

Lite

DW1B, DW8, DW17, IS PG, IS PL

2.100,00

MODULE GJEOTEKNIKE DHE STRUKTURALE

- projektim i themeleve siperfaqesore mbi shtylla

- vleresim i cedimenteve

- analize dhe verifikim i mureve mbajtes

GEOSTRUT

IS PT, IS MC,

IS PG, IS PL

1.640,00

MODULE GJEOTEKNIKE DHE GJEOLOGJIKE

- analize e veprave ne kontakt me terrenin

- karakterizim i terreneve dhe shkembinjve

- Verifikim i qendrueshmerise se shpateve ne terrenet e buta

GEOTERRE

IS GS, IS GR,

IS GP, IS PG

1.040,00

 

 

VARIE

Cmimi qe perfitohet

PAKETE E PERSONALIZUAR

duke mbledhur secilin nga modulet duhet te jete superior i 2.550,00

- (P) = shuma e cmimeve te secilit prej moduleve te zgjedhur

DOLMEN P

MODULE ME ZGJEDHJE TE LIRE

NGA PERDORUESI

∑P - 20%

Keste all inclusive

MODULE ME ZGJEDHJE TE LIRE

NGA PERDORUESI

Keste vjetore

∑P 20%

MIREMBAJTJE: perditesim vjetor me publikimin e nje versioni cdo vit dhe perditesime automatike nga interneti, per klientet qe kane versionin me te ri, cmimi eshte 10% e cmimit te secilit prej moduleve te aktivizuar

MODULE QE ZOTEROHEN

NGA PERDORUESI

∑P10%

LICENCA TE SHUMEFISHTA:
ulje 40% nga cmimi i kopies se pare

LICENCA TE SHUMEFISHTA

Ulje 40%

LICENCA EDUKIMI:

Ulje 65% nga cmimi origjinal; nuk perfshihet ulja e licencave te shumefishta

LICENCA

EDUKIMI

Ulje 65%

 

Lista e cmimeve ne pdf

Keste all inclusive

 

Per mbajtesit e VAT (TVSH), fatura do dergohet pa importin e TVSH: jashte BE art.8 i D.P.R. n. 633/72, brenda BE art.41 D.L 331/93. Per bleresit pa TVSH, fatura do dergohet duke shtuar importin e TVSH (22%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDM DOLMEN e omnia IS srl - P. IVA 06965140012 - Via Drovetti 9F, 10138 Torino ITALY

Tel.: +39 011 4470755 - Fax: +39 011 4348458 - mail: dolmen@cdmdolmen.it

Na ndiq ne:

Guarda i nostri video su YouTube